BBS
Jun 28 ร่วมต้อนรับคณาจาร์และนักศึกษา Global Volunteer จาก FEU


ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Far East University (FEU) สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสที่มาจัดกิจกรรม 17th Global Volunteer ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี การปลูกป่าชายเลน ตลอดจนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนิสิตของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ป่าชายเลน อ.ท่าใหม่ และโรงเรียนเขาแก้ววิทยา