BBS
Jun 29 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรปริญญาเอก)


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ ร่วมด้วย ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ และนางวรภร พิมพา ตลอดจน ผศ.ดร.วรรณภา ลือกิตินันท์ ประธานหลักสูตรฯ รศ.ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย และ ผศ.ดร.สมบัติ ธำรงสินถาวร ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑          ณ ห้อง BBS ๒๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ