BBS
Oct 18 บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ Roadshow ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพตรวจสอบภายใน


ดร.เนตรดาว ชัยเขต รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงานกิจกรรมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากพี่สู่น้อง โดยทีมผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด มีนิสิตสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมงาน จำนวน ๑๘๙ คน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว