BBS
Nov 6 โครงการ Bhutan Government Officials Training & Development Program รุ่นที่ ๗


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช ประธานโครงการฝึกอบรม Bhutan Government Officials Training & Development Program ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้นำชุมชนของราชอาณาจักรภูฏาน รวม ๓๖ คน ที่เข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมโครงการดังกล่าว รุ่นที่ ๗ ซึ่งดำเนินงานโดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทา-ทอง ๒ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา (เทา-ทอง) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในประเด็นการพัฒนาชุมชนและธุรกิจชุมชนยั่งยืน โดยวิทยากรจากภาครัฐและจากราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการศึกษาดูงานการบริหารงานท้องถิ่นของไทยในจังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี และกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑