BBS
Nov 21 กิจกรรม TOYOTA Drive Your Career


๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ผู้บริหารคณะการจัดการและการท่องเที่ยว นำโดย ดร.เนตรดาว ชัยเขต รองคณบดี และ ผศ.ดร.ธนภณ นิธิเชาวกุล ผู้ช่วยคณบดี ร่วมต้อนรับผู้บริหารจาก TOYOTA Group ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อหารือด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนิสิต ตลอดจนแผนการรับสมัครงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการทำงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิตของคณะฯ ณ ห้องประชุม BBS ๑๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในวันนี้ ทาง TOYOTA Group ได้จัดกิจกรรมออกบูธรับสมัครงาน “TOYOTA Drive your Career” สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว และลานไอที คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย