BBS
Nov 22 วิริยะประกันภัย Roadshow ให้ความรู้การฝึกงานและสหกิจศึกษา


๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อาจารย์จัญจลา ศิวะมาศ และ อาจารย์กมลวรรณ รอดหริ่ง อาจารย์ประจำสาขาการบัญชีและการเงิน ร่วมต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจาก บมจ. วิริยะประกันภัย ภาค ๓ (ภาคตะวันออก) นำโดยคุณเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค ๓ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด ในโอกาสที่บรรยายให้ความรู้และแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษาให้กับนิสิตสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ ๑ - ชั้นปีที่ ๓  ณ ห้อง BBS ๒๐๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว