BBS
Nov 26 Bangkok Airways Roadshow 2018


สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) จัดกิจกรรม Bangkok Airways Roadshow 2018 เพื่อรับสมัครคัดเลือกนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตำแหน่ง Ground Operation ของสายการบินฯ พร้อมให้ข้อมูลการทำงานในตำแหน่งภาคพื้นอย่างเจาะลึก เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๖๐๓-๖๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา)