BBS
Nov 26 นิสิตสาขาการจัดการฯ จัดสัมมนา E-BUSINESS


๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ ชั้นปีที่ ๓ จัดกิจกรรมสัมมนา เปิดทางสู่อนาคตด้วย E-BUSINESS : Turn to the Future with E-Business โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Management) จัดขึ้นเพื่อนำเสนอแผนธุรกิจและแนวคิดในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ อาทิ BBS Library แอพพลิเคชั่นให้บริการอ่านหนังสือออนไลน์ WE BUU แอพพลิเคชั่นเช็ค จองและพูดคุยในสังคม BUU หรือ กินไรดี BUU แอพพลิเคชั่นเลือกร้านอาหาร โดยมีคณาจารย์ ผู้บริหารจากธนาคารกสิกรไทย และนิสิตสาขาการจัดการฯ เข้าร่วมงานและรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว