BBS
Jan 10 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม


๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.การุณ สุขสองห้อง รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดีและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เน้นกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้อง BBS ๘๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ