BBS
Jul 12 โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย KM: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการเขียนหนังสือและตำรา 

          คณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยงานบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย KM: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการเขียนหนังสือและตำรา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย อาจารย์ประจำสาขาการตลาด และ รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการเขียนหนังสือและตำราให้กับคณาจารย์ของคณะฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๖ คน เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง BBS ๒๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว