BBS
Jul 13 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


          คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การลงทะเบียนเรียน การพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และการทำกิจกรรมระหว่างเพื่อนนิสิตใหม่ด้วยกันและกับนิสิตรุ่นพี่ เพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียนและคณาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว