BBS
Jul 24 โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๒


          งานบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๒ เรื่อง เทคนิค Integrated Course Design and Instructional Model Development สำหรับพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนหรือการวิจัยสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และ ผศ.ดร.ประจักษ์ หอมสนิท เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง BBS ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ