BBS
Jul 30 คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับและประชุมด้านการพัฒนาความร่วมมือกับอาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Universidad de Murcia ราชอาณาจักรสเปน


๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมบัติ ธำรงสินถาวร รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับ Professor Fernando Merino de Lucas จาก Department of Applied Economics, Faculty of Economics and Business, Universidad de Murcia ราชอาณาจักรสเปน และประชุมหารือด้านการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะฯ และ Universidad de Murcia อาทิ ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ การแลกเปลี่ยนนิสิต การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น ณ ห้องประชุม BBS ๒๑๒


ทั้งนี้ Professor Fernando Merino de Lucas ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการ Erasmus+ International Credit Mobility - Key Action 1 for learners and staffs in Higher Education โดยปฏิบัติภารกิจตามแผนการแลกเปลี่ยน ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มีระยะเวลาวันที่ ๒๕-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Challenges of Economic: A cases of Spain and European Countries” ให้กับคณาจารย์ และนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Challenges and Opportunities for Erasmus+ ICT programme and study at Universidad de Murcia” ร่วมกับ Mr. Juan Antonio Buendia, International Relations Officer, Universidad de Murcia เจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการเดียวกัน ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ที่สนใจ รวมทั้ง ให้คำปรึกษานิสิตปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีของคณะฯ ที่ได้รับทุนไปแลกเปลี่ยน ในปีการศึกษาใหม่ 2019/2020 และให้คำปรึกษานิสิตปริญญาเอกที่เคยได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนที่ Universidad de Murcia ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกด้วย