BBS
Aug 1 การอบรม “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้วยแนวคิด Objectives Key Results (OKRs)” 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้วยแนวคิด Objectives Key Results (OKRs)” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติพัทท์ จิรวัสวงศ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน OKR เป็นผู้บรรยายและ workshop การกำหนด OKRs ของผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นก้าวแรกของการสร้าง Mindset ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการนำ OKRs มาใช้ในการบริหารผลงานในองค์กรและสร้างความผูกพันกับผลงานของบุคลากรเพื่อให้สามารถนำไปใช้กำหนดเป้าหมายเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดี กล่าวเปิดงาน และ ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารพัฒนาองค์กร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้อง BBS ๘๐๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว