BBS
Aug 2 คณะวิทยาศาสตร์ศึกษาดูงานการดำเนินงานสหกิจศึกษา๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา โดยมี อาจารย์กมลวรรณ รอดหริ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ผศ.ดร.วรรณภา ลือกิตินันท์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนายพัทธนัย เสาะแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้อง BBS ๑๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว