BBS
Aug 5 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chuxiong Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chuxiong Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดย  ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์กมลวรรณ รอดหริ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ ดร.วัชรพงศ์ คุณปลื้ม อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าร่วมบรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิตของคณะฯ ณ ห้อง BBS ๑๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะดังกล่าวเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๔-๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒