BBS
Aug 8 การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus”


          ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๓ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นิตยา วงศ์ธาดา จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ของคณะฯ และคณาจารย์จากส่วนงานอื่นที่สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า ๓๐ คน ณ ห้อง BBS ๘๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา