BBS
Aug 8 โรงแรมในเครือ Marriott จัดกิจกรรม Roadshow “Career and You”


          ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงแรมในเครือ Marriott จัดกิจกรรม Career and You เพื่อแนะนำข้อมูลของโรงแรมในเครือแมริออทประเทศไทย ตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจและการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน ให้กับนิสิตสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว กว่า ๗๐ คน ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ