BBS
Aug 8 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยวครบรอบ ๑๑ ปี          ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยวครบรอบ ๑๑ ปี โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากรของส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีและตักบาตรอาหารแห้ง (พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป) ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ