BBS
Aug 22 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


          ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สโมสรนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยวจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของคณะ และตัวแทนนิสิตทุกชั้นปี ในงานยังมีพิธีประดับเข็มวายุภักษ์ การมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิต และผูกข้อมือนิสิตใหม่ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ