BBS
Aug 24 นิสิตปริญญาโทร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและ CSR


          ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นิสิตปริญญาโท M.B.A. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและ CSR เพื่อเปิดรับข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย สุภาผล นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง ให้ความรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ สำหรับช่วงบ่ายเป็นการศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาสินค้าเอกลักษณ์พื้นถิ่นและชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสอดรับกับการพัฒนาในพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ณ ชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และร่วมปลูกต้นไม้ในชุมชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการสร้างและเรียนรู้ชุมชนเชิงนิเวศด้วย