BBS
Aug 29 กิจกรรม Grant Thornton Roadshow @ Burapha University


๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะจาก Grant Thornton จัดกิจกรรม Grant Thornton Roadshow @ Burapha University เพื่อแนะนำให้นิสิตรู้จักกับบริษัทและกิจการที่ดำเนินงาน ตลอดจนสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตที่สมัครฝึกงาน/สหกิจศึกษากับทางบริษัท โดยมีนิสิตสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา