BBS
Mar 18 Global Seminar in IT Management Program 2016


2 มีนาคม 2559 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและงานเลี้ยงรับรองอาจารย์และนักศึกษาจาก Université Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ที่เข้าร่วมโครงการ Global Seminar in IT Management จำนวน 14 คน โดยผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีให้เกียรติเข้าร่วม และ ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้แทนจาก Université Montpellier Professor Dr. Regis Meissionier กล่าวขอบคุณและยินดีในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ  โรงแรมเลอคาซ่า บางแสน


ทั้งนี้ กำหนดจัดโครงการมีระยะเวลา ตั้งแต่ 1-18 มีนาคม 2559 มีการปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และประธานโครงการฯ นอกจากนี้กิจกรรมยังประกอบด้วยการบรรยายในชั้นเรียน การศึกษาดูงานด้าน IT ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และกิจกรรมศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น