BBS
Apr 5 แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันภาษาคนใหม่


๕ เมษายน ๒๕๕๙ ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขา และหัวหน้าสำนักงานคณบดี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษา ณ สำนักงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา