BBS
May 27 ดร.จิราภา พึ่งบางกรวย ได้รับรางวัล Best Paper จาก WMS Management Research National Conference # 5


ดร.จิราภา พึ่งบางกรวย อาจารย์ประจำสาขาการตลาด ที่ได้รับรางวัล Best Paper ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) กลุ่มสาขาการตลาด เรื่อง “การรับรู้ของลูกค้าต่อสื่อในโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของห้างสรรพสินค้า ในงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี” การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ ๕” (WMS Management Research National Conference # 5) ภายใต้แนวคิด “Innovative Strategies and Social Engagement” เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้