BBS
May 24 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่วยสอนให้กับโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้อง BBS105 อาคารเฉลิมพระเกียรติ