BBS
staff
นางเพ็ญศรี กังวาลโชคชัย หัวหน้าสำนักงานคณบดี / นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ห้องทำงาน: BBS 210 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7617
staff
นางสาวนริศรา แฝงดาหาร บุคลากรปฏิบัตืการ
ห้องทำงาน: BBS 210 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7619
staff
นางสาววันทนา ยั่งยืน นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน: BBS 209 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7622
staff
นางวรภร พิมพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
ห้องทำงาน: BBS 209 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7621
staff
นางกีรติกร พุฒิวิญญู นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)
ห้องทำงาน: ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7600
staff
นางสาวรสรินทร์ ธงชัย นักประชาสัมพันธ์
ห้องทำงาน: BBS 210 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7609
staff
นางสาวเกศริน อิ่มเล็ก นักวิชาการศึกษา (งานวิจัยและงานบริการวิชาการ)
ห้องทำงาน: BBS 209 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7622
staff
นายพัทธนัย เสาะแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสหกิจศึกษา)
ห้องทำงาน: ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7600
staff
นายสรัล แก้วจินดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน: BBS 210 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7619
staff
นางสาวสุพรรณี หอมแช่ม นักวิชาการการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน: BBS 210 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7618
staff
นางสาวเพราพรรณ เสาะแสวง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
ห้องทำงาน: BBS 210 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7616
staff
นางสาวสาวิตรี สมจันทร์ นักวิชาการพัสดุ
ห้องทำงาน: BBS 210 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7620
staff
นางสาวอาภาพร ประนิสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน: BBS 210 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7619
staff
นายพิเชษฐ์ แซ่ตั๊ง พนักงานบริการอัดสำเนาเอกสาร
ห้องทำงาน: ห้องสำเนาเอกสาร โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7604
staff
นายประทีป พรแขก พนักงานขับรถยนต์
ห้องทำงาน: - โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7604
staff
นางจิราพร ธรรมแสน แม่บ้าน
ห้องทำงาน: โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7620
staff
นางสาวปัทมา หมวกอุไร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ห้องทำงาน: BBS 209 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7621
staff
นางสาวสายสมร รัศมีสุนทรางกูล นักวิชาการการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน: BBS 210 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 ต่อ 7616
staff
นายวัชรินทร์ ยอดมงคล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
ห้องทำงาน: BBS 209 โทรศัพท์: 0-3810-2397 ต่อ 7621
staff
นายนวพล พลแก้ว พนักงานขับรถยนต์
ห้องทำงาน: ฺฺ- โทรศัพท์: 0-3810-2397 ต่อ 7604
staff
นายรฌภูมิ แน่นหนา ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ห้องทำงาน: - โทรศัพท์: 0-3810-2397 ต่อ 7604
staff
เจ้าหน้าที่ สโมสรนิสิต
ห้องทำงาน: โทรศัพท์:
staff
นายตัง คุณแก้ว นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน: BBS 209 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 #7621
staff
นางสาวธัญพิชชา ผลเจริญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ห้องทำงาน: ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โทรศัพท์: 0-3810-2397-8 #7600