BBS
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว/บางแสน
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย บัญชีมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Master of Accountancy Program
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บัญชีมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Master of Accountancy
อักษรย่อภาษาไทย บช.ม.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Acc.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 220,000* บาท แบ่งชำระจำนวน 4 งวด ๆ ละ 55,000 บาท (ตามภาคการศึกษา) *ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน การปฐมนิเทศเชิงกลยุทธ์ การปัจฉิมนิเทศ การศึกษาดูงานภายในประเทศ ไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิตแรกเข้า จำนวน 2,000 บาท ในวันรายงานตัว
วันและเวลาในการศึกษา
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
การรับสมัคร

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

Link : http://grd.buu.ac.th

การสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 13.2.2 สำหรับแผน ก แบบ ก และ 13.2.3 สำหรับแผน ข

ทั้งแผน ก และแผน ข

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี