BBS
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว/บางแสน
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Master of Administration Program
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration
อักษรย่อภาษาไทย บธ.ม.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.B.A.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 180,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน การปฐมนิเทศเชิงกลยุทธ์ การปัจฉิมนิเทศ การศึกษาดูงานภายในประเทศ ไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิตแรกเข้า จำนวน 2,000 บาท ในวันรายงานตัว และค่ายื่นคำร้องขอรับปริญญา 1,500 บาท แบ่งชำระจำนวน 4 งวด (ตามภาคการศึกษา) งวดที่ 1, งวดที่ 2, งวดที่ 3 และงวดที่ 4 จำนวนงวดละ 45,000 บาท
วันและเวลาในการศึกษา
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
การรับสมัคร

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

Link : http://grd.buu.ac.th

การสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หน้า 24 หมวด 8 การสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา
แผน ก แบบ ก (2)
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
แผน ข
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงาน หรือเป็นผู้ประกอบการ
2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562