BBS
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว/บางแสน
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ Master of ManagementProgram in International Tourism Management
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ Master of Management (International Tourism Management)
อักษรย่อภาษาไทย กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.M. (International Tourism Management)
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

1. ให้ปริญญาของมหาวิทยาลัยบูรพา

2. ให้สองปริญญา (Double degree) เมื่อผู้เรียนลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยมองเปริเย่ 2 (Montpellier University 2) ประเทศฝรั่งเศส

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

เรียน 1 ปริญญา

แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 250,000* บาท แบ่งชำระจำนวน 5 งวด (ตามภาคการศึกษา) งวดที่ 1 จำนวน 65,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 65,000 บาท งวดที่ 3 จำนวน 20,000 บาท งวดที่ 4 และงวดที่ 5 งวดละ จำนวน 50,000 บาท


*ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวม ค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน การปฐมนิเทศเชิงกลยุทธ์ การปัจฉิมนิเทศ การศึกษาดูงานภายในประเทศ ไม่รวม ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิตแรกเข้า 2,000 บาท ในวันรับรายงานตัว

*นิสิตต่างชาติต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มงวดละ 20,000 บาทเรียน 2 ปริญญา

แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 350,000* บาท แบ่งชำระจำนวน 5 งวด (ตามภาคการศึกษา) งวดที่ 1 และงวดที่ 2 งวดละ จำนวน 80,000 บาท งวดที่ 3 จำนวน 40,000 บาท งวดที่ 4 และงวดที่ 5 งวดละ จำนวน 75,000 บาท


*ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวม ค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน การปฐมนิเทศเชิงกลยุทธ์ การปัจฉิมนิเทศ การศึกษาดูงานภายในประเทศ ไม่รวม ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิตแรกเข้า 2,000 บาท ในวันรับรายงานตัว

*นิสิตต่างชาติต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มงวดละ 20,000 บาท

วันและเวลาในการศึกษา
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
การรับสมัคร

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

Link : http://grd.buu.ac.th

การสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิต นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญามหาบัณฑิตต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม