BBS
เปิดรับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยน ๑ ปี ณ IAE School of Management ฝรั่งเศส และได้รับปริญญา (BIMB)


หลักสูตร BIMB: Bachelor of International Management Business จาก IAE School of Management - University of Montpellier (มหาวิทยาลัยรัฐบาล ฝรั่งเศส) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายใต้ความร่วมมือกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน ๑ ปี (๒ ภาคการศึกษา) และได้รับปริญญาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ป.ตรี) ฝรั่งเศส


ปิดรับสมัคร ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐!!!

เกี่ยวกับ IAE: http://www.iae.univ-montp2.fr/en


ระยะเวลาและการลงทะเบียนเรียน

- ภาคเรียนที่ ๑ เดือน กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ / ภาคเรียนที่ ๒ เดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑ 

- ภาคเรียนที่ ๑ ลงทะเบียน ๖ รายวิชา (๓๐ หน่วยกิตฝรั่งเศส หรือเทียบเท่า ๑๘ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยบูรพา)

- ภาคเรียนที่ ๒ ลงทะเบียน ๖ รายวิชา (๓๐ หน่วยกิตฝรั่งเศส หรือเทียบเท่า ๑๘ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยบูรพา)


คุณสมบัติของผู้สมัคร:

เป็นนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ ๒ หรือชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป และผ่านการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตรมากกว่ากึ่งหนึ่ง

มีผลทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลทั่วไป อาทิ TOEFL / IELTS / TOEIC / BUU TEST / CU TEP / TU GET หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนนิสิตของคณะฯ ไปเรียนต่างประเทศ พิจารณาโดยคณะกรรมการสัมภาษณ์


เอกสารประกอบการสมัคร:

๑.  แบบฟอร์มใบสมัคร (ตามเอกสารแนบ)

๒.  สำเนาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๖ เดือนนับจาก เดือนเมษายน ๒๕๖๑)

๓.  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป

๔.  สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิสิต (Certificate of Student) และสำเนาผลการเรียน (Transcripts) ***เอกสารทั้ง ๒ ฉบับ ต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ โดยนิสิตสามารถเข้าระบบ Reg ไปที่ Download form เลือก RE03 เพื่อขอเอกสารจากงานทะเบียนและนิสิตมหาวิทยาลัย

๕.  จดหมายแนะนำตัว ฉบับภาษาอังกฤษ เขียนและลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

๖.  จดหมายแนะนำตัว ฉบับภาษาอังกฤษ เขียนและลงนามโดยผู้สมัคร และลงนามรับรองการสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างการไปเรียนที่ฝรั่งเศสโดยผู้ปกครองหรือผู้สนับสนุน


ค่าใช้จ่าย รับผิดชอบโดยผู้สมัคร หรือผู้ปกครอง/ผู้สนับสนุน:

- ค่าลงทะเบียนเรียน ๒.๕๐๐ ยูโร (รวมค่าประกันสุขภาพการเจ็บป่วย เงื่อนไขเป็นไปตามกฎหมายประเทศฝรั่งเศส) สำหรับผู้สมัครอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์เท่านั้น

- ค่าเดินทาง (ค่าตั๋วไป-กลับ)

- ประกันการเดินทาง (ใช้สำหรับการประกอบขอวีซ่าเชงเก้น วึ่งจะต้องครอบคลุมการประกันการช่วยเหลือทางการแพทย์ ประกันคุ้มครองเจ้าหนี้บุคคลที่สาม ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย รวมถึงการขนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา) 

- ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

- ค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองฝรั่งเศส

- ค่าที่พัก (หอพักของมหาวิทยาลัย ราคาต่อเดือน ระหว่าง ๑๘๐ - ๒๕๐ ยูโร)

- ค่าครองชีพ