BBS
คณบดีและรองคณบดีได้รับเชิญเพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และประชุมความร่วมมือ ณ Universidad de Murcia ราชอาณาจักรสเปน


เมื่อวันที่ ๗ - ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ดร.เนตรดาว ชัยเขต รองคณบดี ได้รับเชิญเพื่อไปแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ณ Universidad de Murcia ราชอาณาจักรสเปน โดยทุนสนัยสนุนภายใต้โครงการความร่วมมือ Erasmus+ Programme International Credit Mobility under Key Action1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาและร่วมอภิปรายผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ ดร.เนตรดาว ชัยเขต รองคณบดี ได้ร่วมสอนในรายวิชาทางด้านการบริหารจัดการการเงินและบัญชีของประเทศไทยกับนักศึกษาระดับปริญญาโท พร้อมกันนี้ คณบดี และรองคณบดีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารจาก International Relations Office และ Faculty of Economics ของ Universidad de Murcia และได้รับเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจท้องถิ่นของเมือง Murcia ตลอดจนการพบปะและประชุมกับนิสิตระดับปริญญาเอก และปริญญาตรีของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว จำนวน ๒ คน ที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการความร่วมมือ Erasmus+ Programme จาก Universidad de Murcia เพื่อไปเรียนเป็นระยะเวลา ๕ เดือน เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือดังกล่าวอีกประการหนึ่งด้วย