BBS
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย ได้รับเชิญไปแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านการสอน ณ Universidade do Minho สาธารณรัฐโปรตุเกส


เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนการสอนและแชร์ประสบการณ์ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ Universidade do Minho สาธารณรัฐโปรตุเกส เพื่อทำการสอนในหัวข้อการจัดการเชิงกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้จัดการสถานประกอบการ และสัมมนาธุรกิจในบริบทของโปรตุเกสและไทย โดยการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ได้รับทุนสนับสนุนจาก Universidade do Minho ภายใต้ความร่วมมือกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ Erasmus+ Programme International Credit Mobility