BBS
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ได้รับทุนสนับสนุนไปแลกเปลี่ยนและเรียน ณ Universidade do Minho สาธารณรัฐโปรตุเกส


ตามที่คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Universidade do Minho สาธารณรัฐโปรตุเกส ภายใต้โครงการ Erasmus Mundes โดยนายอิศร์ วัจนสุนทร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนและเรียน ณ Universidade do Minho สาธารณรัฐโปรตุเกส เป็นระยะเวลา ๕ เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ทังนี้ คุณอิศร์ วัจนสุนทร ได้รับประสบการณ์การศึกษากับกลุ่มนิสิตชาวต่างชาติในชั้นเรียนระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมวันวิจัยของสถาบันการศึกษาแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส  ตลอดจนทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมกับกลุ่มคณาจารย์ และเพื่อนิสิตชาวต่างชาติอีกด้วย