BBS
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 3 เดือน ณ Duale Hochschule BADEN-WÜRTTEMBERG Ravensberg สหพันธรัฐเยอรมณี


รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 3 เดือน ณ Duale Hochschule BADEN-WÜRTTEMBERG Ravensberg สหพันธรัฐเยอรมณี

ปิดรับสมัคร 10 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

สัมภาษณ์และประกาศผล 10 เมษายน 2560 14.00 น.


ระยะเวลา กรกฎาคม - กันยายน 2560 (เดือนทางสิ้นเดือนมิถุนายน 2560)


ลงทะเบียน 5-7 รายวิชาที่เยอรมัน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยผ่านการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา


คุณสมบัติ

- นิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ไม่จำกัดสาขาวิชา

- เกรดเฉลี่ยรวมสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

- ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B

- เงื่อนไขอื่นๆ พิจารณาจากการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคณะฯ


เอกสารที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

- ใบสมัคร

- สำเนาหนังสือเดินทาง (จำเป็นต้องมี)

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

- หนังสือรับรองการเป็นนิสิต

- หนังสือแนะนำตัว ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

- หนังสือยินยอม และรับรองการสนับสนุนค่าใช้จ่าย กรณีได้รับคัดเลือก ลงนามโดยผู้ปกครอง


เงินสนับสนุนโดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

- ค่าเดินทาง 50% ตามที่จ่ายจริง (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด)


ค่าใช้จ่ายที่นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ

- ค่าเดินทาง 50% ตามที่จ่ายจริง (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด)

- ค่าประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

- ค่าที่พัก และค่าครองชีพ