BBS
University of East Asia ประเทศญี่ปุ่น ประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารคณะฯ


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ดร.การุณ สุขสองห้อง รองคณบดี และ ดร.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of East Asia ประเทศญี่ปุ่น และคุณบุณฑริก กุศลวิทย์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย เนื่องในโอกาสที่มาประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา