BBS
รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ UTAD ประเทศโปรตุเกส


๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) ประเทศโปรตุเกส ภายใต้ความร่วมมือและทุนสนับสนุนโครงการ Erasmus+ Programme Merging Voices Consortium โดยสอนในชั้นเรียนนักศึกษาปริญญาเอกทางด้าน Economics, Management & Social Science ตลอดจนประชุมร่วมกับผู้บริหารของ UTAD เพื่อพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบัน