BBS
เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทยเยือนมหาวิทยาลัยบูรพา และการจัดประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้าน CWIE


H.E. Mr. Geoff Doidge เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเยือนคณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย Dr. Shakeel Ori, Director of Co-operative Education, Durban University of Technology, South Africa โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาญ สว่างวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีร่วมต้อนรับ ณ ห้อง BBS ๑๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯ และ Dr. Shakeel Ori ได้ร่วมประชุมการพัฒนาความร่วมมือทางด้าน Cooperative and Work-Integrated Education (CWIE) กับคณะผู้บริหารคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาที่คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาได้ส่งนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา