BBS
MOU ร่วมกับ University of East Asia ประเทศญี่ปุ่น


มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding: MOU) กับ University of East Asia (UEA) ประเทศญี่ปุ่น โดย Assoc. Prof. Dr. Ryuen Hiramatsu, Deputy Executive Director of UEA ASEAN Center และ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง BBS ๑๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการทำความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต ตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับภาคีทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น