BBS
โครงการ Hospitality and Tourism Management Program โดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ


รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่จากรัฐต่าง ๆ ของอินเดีย ได้แก่ Assam, Arunachal Pradesh, Manjipur และ Sikkim จำนวน ๔ คน ที่เข้าร่วมโครงการ  Hospitality and Tourism Management Program โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นวิทยากรนำเจ้าหน้าที่รัฐจากอินเดียเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือของไทย ได้แก่ พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน และพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกในพิษณุโลก สุโขทัย และในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการบรรยายและจัดอภิปรายด้านการท่องเที่ยวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างบุคคลและชุมชม ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา