BBS
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้รับเชิญเป็นวิทยากร ณ Trisakti Institute of Tourism, Indonesia


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้รับเชิญจาก Trisakti Institute of Tourism, Indonesia เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกับคณาจารย์ผู้สอน ในหัวข้อ “Capacity of Human Resources in Developing Tourism Industry” ณ SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI, Indonesia ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๐