BBS
รองคณบดีคณะฯ นำนิสิตปริญญาโท M.M. in ITM. เข้าศึกษา ณ IAE, France และประชุมความร่วมมือ


            รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ดร.การุณ สุขสองห้อง และ ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ นำนิสิตปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เข้าศึกษา ณ IAE, University of Montpellier (UM), France ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว รูปแบบสองปริญญา (Double Degrees) โดยนิสิตจะศึกษา ณ UM เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา

          โอกาสนี้ รองคณบดีได้ประชุมร่วมกับคณบดีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพของ IAE เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกระหว่างคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และ IAE ตลอดจนปรึกษาด้านการประกันคุณภาพกับเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์และเตรียมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ต่อไป ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐