BBS
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ Far East University, Korea และ University of East Asia, Japan


1. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Semester Exchange Program ปีการศึกษา 2561 Far East University สาธารณรัฐเกาหลี


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 1. รายละเอียดโครงการ

                                          2. ใบสมัคร


2. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Semester Exchange Program ปีการศึกษา 2561 ณ University of East Asia ประเทศญี่ปุ่น

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 1. รายละเอียดโครงการ

                                  2. ใบสมัคร

                                  3. ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร Student Exchange Program (ภาษาอังกฤษ)