BBS
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ได้ตามไฟล์เอกสารแนบ 

ทั้งนี้ ท่านที่มีรายชื่อ โปรดดำเนินการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(งานวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะฯ ได้ดำเนินการส่งรายละเอียดและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรายงานตัวทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร)

กรณีมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ งานวิชาการ โทร. 038-102-397, 038-102-371 ต่อ 7619 หรือ 7620 หรือ 0 (งานประชาสัมพันธ์)