BBS
ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี เทอม2/61 (ภาษาจีนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1)


สำหรับนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยวที่สนใจภาษาจีน (เลือกเสรี) 
สามารถเลือกลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี เทอม 2 / 2561
รหัสวิชา 66234059 ภาษาจีนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1 (Chinese for Career in Tourism and Hospitality Business I)
จำนวน 2 หน่วยกิต

สอนโดย อาจารย์ ดร.วัชรพงศ์ คุณปลื้ม 
อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็ลงเรียนได้โดยอาจารย์ผู้สอนจะสอนพื้นฐานใหม่

*รับนิสิตจำนวนจำกัด*
*ไม่จำกัดสาขา เฉพาะนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว*