BBS
โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม AMOS”


ผศ.ดร.วรรณภา ลือกิตินนท์ ผู้ช่วยคณบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม AMOS” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรฝึกอบรม เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการวิจัยให้กับคณาจารย์เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ BBS ๒๐๑ ชั้น ๒