BBS
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)


ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๖๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่องการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) โดยกำหนดเปิดรับสมัครผ่านทางระบบทุนส่งเสริมการศึกษาในเว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affair.buu.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ดำเนินการตามระบบให้เรียบร้อย และ print out โดยส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิตชั้น ๑ ติดต่อสอบถาม โทร ๐๓๘-๑๐๒๕๓๖ ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)