BBS
เชิญเข้าร่วมโครงการ U มี IDEAS ปี 2560 ของ อสมท.


ด้วย อสมท ได้ริเริ่มโครงการ U มี IDEAS ให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจด้านการผลิตรายการเข้าร่วมอบรม การออกแบบและผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด "๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน" ผู้สมัครต้องเป็นทีมละ 4 คน จากสถานศึกษาเดียวกันแต่ต่างคณะได้ ทีมที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ต้องเข้าร่วมอบรม ณ ดิไอเดิล เซอร์วิซ เรสซิเดนส์ จ.ปทุมธานี ครั้งละ 15 ทีม ดังนี้.-

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2560

หลังเสร็จสิ้นการอบรม อสมท.ได้เปิดโอกาสให้ส่งผลงานแนวคิดการผลิตรายการ (poposall) ภายใต้หัวข้อ "๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน" เพื่อชิงรางวัล MCOP Awards 2017 มุลค่ากว่า 200,000 บาท ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ส่งเอกสารและผลงาน มายัง ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ prmcot@gmail.com ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2016162 หรือ 02-2016392-3