BBS
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมการศึกษา ปี 2559 (ครั้งที่ 2)


ประกาศรายชื่อ นิสิตที่สิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่2) ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560