BBS
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทสไทย เพื่อนักเรียนและนักศึกษาในภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ งวดที่ ๒


ตามที่มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้กรุณาจัดสรรทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทสไทย เพื่อนักเรียนและนักศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ งวดที่ ๒ จำนวน ๔๔ ทุน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้รับทุนรวมทั้งสิ่้น  ๑๒ คน ดังนี้.-

๑. นางสาวสุกานดา   สูงใต้         ชั้นปีที่ ๒ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

๒. นางสาวนุชรี  โสตรัมย์            ชั้นปีที่ ๓ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

๓. นางสาวกนกวรรณ  นิ่มนวล     ชั้นปีที่ ๓ สาขาการบัญชี

๔. นางสาวจิราพร  ศิวรานนท์      ชั้นปีที่ ๓ สาขาการบัญชี

๕. นางสาวปริศนา  บุญสวน        ชั้นปีที่ ๓ สาขาการเงิน

๖. นายภูวเดช  เจริญมงคลทวี     ชั้นปีที่ ๓ สาขาการตลาด

๗. นางสาวปรียานุช  ทองโต       ชั้นปีที่ ๓ สาขาการบัญชี

๘. นาวสาวลักษิกา  ปรีดากรณ์    ชั้นปีที่ ๓ สาขาการบัญชี

๙. นางสาวหัทยาพร  สิงหเสนี    ชั้นปีที่ ๔ สาขาการเงิน

๑๐.นางสาววิไล  สินปุณย์          ชั้นปีที่ ๔ สาขาการบัญชี

๑๑.นางสาวสุภัทรา  ผ่องพักตร์  ชั้นปีที่ ๔ สาขาการจัดการ

๑๒.นางสาวสุดารัตน์  กาญจนพันธุ์  ชั้นปีที่ ๔ สาขาการบัญชี